EC語言學校

位置好 學生多為歐洲人

課程介紹

  • 一般英文課程
  • 密集英文課程
  • 劍橋考試準備課程
  • 雅思考試準備課程
  • 一般英文課程 一對一英語課程
  • 學年課程
  • 商業英文課程
  • 城市英文課程